HOME      HOTEL ROOMS     RESTAURANT      LOCATION & MAPS     LINKS      CONTACT US

 

BOĞAZKALE     HITTITES       HATTUSHA       YAZILIKAYA        ALACAHÖYÜK      SAPINUVA      KERKENES

 

VIEW FROM HITTITES - HITITLER'DEN GORUNUM

        

       

       

                                                                                                  

   

CAUTION: Informations and photoes can't be used for publishing except giving link with permission / UYARI: Bilgiler  ve fotograflar izinli link verme disinda yayinlanamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

                                  

 ENGLISH

HITTITES:

       Hittites prevailed around Middle and East Anatolia,sometimes around North of Syria and also at Mesepotamia between 1900 and 1200 B.C. They succeeded establishing a systematic government  in Anatolia.Hatti people who were one of the small kingdoms in Anatolia were living in Hattusha between 2500 -1900 B.C. Asurian traders who kept Hatti trade market used to live together with Hatties at Karum which is west of Big Temple too.What a pity,Asurian traders had to go back to their country because of Anitta who is first king of Hittites who were thought Indo-Germans because of their language came to Hattusha from North-East or North-West of Anatolia and conquered Big Castle at a dark and stormy night in 1900 B.C.Later on,Anitta << I conquered city at a stormy night,but I found only wild grasses.I transfered people who ever will be kings and tryes to build Hattusha again to Storm God of skyes.>> said and became explained he hated city and didn’t believe religions with one god.Later he burnt and distroyed the city.Next kings didn’t care about his hateing and went on to live in Hattusha,but they were agree with his religion idea.Hittite king Labarnas (later on,this name used same of king’s names-Like Sezhar,Char,Kayzer.)He established Hattusha city again.Kültepe where near Kayseri became capital for a short time but,later on Hattusha became capital and went on like this.

        Small cities in Anatolia were conquered and connected to Hittites.Borders were enlarged and were gone untill Suria and Mesepotamia.Hittite Kingdom around 1650 B.C. first and Big Hittite Empire around 1450 B.C.later were established.Hittites made warr for Mediterenian see border and trade with Egiptians at Kadeş (It is in Syria now) for a long time.Later on the warr which passed between Hittite king Muvatallis and Egiptian king II.Ramses ended at III.Hattusilis who became king after his brother Muvatallis time.Two of kings made piece and signed Kadeş Agremend (around 1285 B.C.) which was first written at the world. III.Hattisilis gave his sister who is one of their dynasty to get marry with Egiption king II.Ramses for making better friendship and piece because of a Hittite tradition.Today,if we confront arkeological signs and religion signs,it is possible we can understand that II.Ramses was a king (Firavn) who made warr with Musa Prophet and said he became aGod (Allah).

         Hittites had sometimes many problems because of they estalished a sovereignty which was collected with people who had different religion,language,race in Anatolia.They sometimes met also reaction and rebellin of theese different groups.For example,like reaction of Kashka people at the North of Anatolia.For that reason,there were problems also in the army.Besides,we can see ,even Mesetopamian cities which belong to themshelfs didn’t help to Hittites who lost streng because of warrs and black plague what came from Egipt.Some of Sea People (Europans or Greaks) went to Egipt from Italy with ships,some of them from Anatolia to Egipt on the land,because of migration wave of Sea People which started around 1400 B.C. became faster around 1250 B.C. May be,they were forced to migration by other nationalyties. (This is not known).Scientist think that may be Sea People who past to Egipt from Anatolia distroyed Hittite Empire. (Around 1250 B.C.)

         Hittites used Asurian-Babilion cuneiform writing on clay or wooden tablets.What a pity wooden tablets were lost (fired) until today.It is possible to see thousands of clay tablets which have various, treaties and laws on it at the museums (also at Boğazkale Museum).Besides,It is possible to see also picture explenation style Hyrogliphic writing on the natural rocks which have memorial quality and on the seals of kings.This country used eight different languages because of they had feodal system.Theese are Sumerian,Akadian (it was international language),named Hittite but named Kanez language today,old Indian language,Hari (Hurrian language),Proto Hatti,Luvi,Balay..

     CAUTION: Informations and photoes can't be used for publishing except giving link with permission / UYARI: Bilgiler  ve fotograflar izinli link verme disinda yayinlanamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

                                                                                                 Written And Translated to English by   Ahmet BAYKAL

 

       NOTE: For more information about Hittites go to page ( www.hattuscha.de ) of German Arkeologist who are excavating in Hattusha now .     

                                                                                      TÜRKÇE

HİTİTLER:    

       Hititler yaklaşık olarak MÖ 1900 ile 1200 yılları arasında Anadolu’nun büyük bir bölümünü teşkil eden orta ve doğu bölümü ile bazen de Kuzey Suriye’ye kadar uzanan bir bölge ve Mezepotamya’da hüküm sürdüler.Anadolu’da ilk olarak sistemli bir devlet kurmayı başardılar.MÖ 2500-1900 yılları arasında  Hattuşa’da Anadolu’da yaşayan küçük şehir devletçiklerinden birisi  olan Hattiler yaşıyordu.Bunlarla birlikte içiçe şu anda Hattuşa’nın girişindeki Büyük Mabet’in batısında yeralan Karum denen yerde Hatti ticaret piyasasını ellerine geçirmeyi başarmış Asurlu ticaret kolonileri de yaşıyordu.Ne yazık ki Asurlu tüccarlar Hattuşa’ya Anadolu’nun Kuzey-doğu veya kuzey-batısından dil yapılarından Hint-Avrupalı oldukları anlaşılan Hititler’in ilk kralı Anitta’nın 1900’ lerde gelip Büyükkale’yi karanlık ve fırtınalı bir gecede fethetmesiyle dağılarak ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar.Anitta daha sonra << KENTİ fırtınalı bir gecede aldım, ancak elime geçen sadece yaban otlar oldu.Benden sonra kral olacaklardan her kim,Hattusas’ı yeniden canlandırırsa onu göklerin fırtına tanrısına havale ettim. >> diyerek şehri lanetlediğini ve tek tanrılı dinlere inanmadığını anlatmış oldu.Sonra da şehri yakıp yıktı.Daha sonraki krallar Anitta’nın çok tanrılılık inancında hemfikir olmalarına rağmen  lanetine aldırış etmeden Hattusas’ a yerleşerek orada yaşamaya devam ettiler.MÖ.1800’ lerde Hitit kralı Labarnas (Daha sonra bu isim kral isimleriyle aynı oldu.-Sezar,Çar,Kayzer gibi.) Hattusas şehrini yeniden kurdu.Kısa bir süre için Kayseri yakınlarında bulunan Kültepe başkent olduysa da daha sonra Hattusas başkent oldu ve bu böylece devam etti.

         Anadolu’da bulunan küçük şehir devletçikleri fethedilerek Hititler’e bağlandı.Sınırlar genişletilerek Suriye ve Mezepotamya’ya kadar gidildi.MÖ.1650 ’ lerde Hitit Krallığı daha sonra MÖ.1450’ lerde ise Büyük Hitit İmparatorluğu kuruldu.Mısırlılar’ la Akdeniz kıyıları sahanlığı ve ticaretinin korunması yüzünden yıllarca Kadeş’ te (bugünkü Suriye sınırları içinde) savaş yaptılar.Hitit kralı Muvatallis ve Mısır kralı II.Ramses arasında geçen savaş daha sonra Hititler’ in galibiyeti ile Muvatallis’in yerine geçen kardeşi III.Hattusilis zamanında son buldu.İki kral anlaşarak tarihte ilk yazılı anlaşma olma özelliğini taşıyan Kadeş Anlaşması’nı (MÖ.1285) imzaladılar.Bir Hitit geleneği olarak dostluğun ve barışın pekiştirilmesi için kendi hanedanlarından birini yani kızkardeşini II.Ramses’ le evlendirdi.Bugün arkeolojik bilgilerle din tarihini karşılaştırdığımız zaman II. Ramses’in Hz.Musa A.S. zamanında yaşayan ve onunla din savaşı yaparak tanrı olduğunu ilan eden Firavn olduğunu anlamamız mümkündür.

        Hititler Anadolu’da yaşayan değişik din,dil,ırktaki insanları bir araya toplayıp egemenlik kurdukları için zaman zaman güçlüklerle karşılaştılar.Bazen de bu değişik gurupların tepki,başkaldırma ve isyan hareketleriyle karşılaştılar.Örneğin Kuzeydeki Kaşkalar’ın hareketi gibi.Bu yüzden ordu içinde de ayrılmalar ve dağılmalar oluyordu.Ayrıca savaşlardan dolayı ve Mısır’dan gelen veba hastalığından güçsüz düşen Hattuşa’ya kendi bünyesinde barındırdığı bazı Mezepotamya şehirlerinin yardım etmediklerini görebiliriz.Deniz kavimlerinin (Avrupalı veya Yunanlı) Mısır’a MÖ.1400’ lerde başlayan göç dalgaları MÖ.1250’ lerde hızlanmasıyla deniz kavimlerinin bir kısmı Avrupa’nın güneyinden İtalya üzerinden direk olarak, bir kısmı da kuzeyinden Anadolu’ya geçerek Mısır’a doğru göç ettiler.Belki de başka milletler tarafından göçe zorlandılar.(Bu bilinmiyor.) Anadolu üzerinden geçen deniz kavimlerinin Hitit İmparatorluğuna son verdikleri düşünülmekte.(MÖ.1250’ lerde.)

         Hititler kil tabletler ve balmumlu tahta levhalar üzerine Asur-Babil çivi yazısını kullandılar.Bu yazılı tabletlerin tahta olanları ne yazık ki günümüze gelene kadar yok olmuşlar.Çeşitli anlaşmalar ve kanunların yazılı olduğu kil levhaların binlercesini müzelerimizde (Boğazkale Müzesi dahil) görmemiz mümkün.Ayrıca resim anlatım şekli olan Hiyeroglif yazısını da anıtsal nitelik taşıyan kayalarda ve kral mühürlerinde görmemiz mümkündür.Ülke feodal bünye barındırdığı için sekiz çeşit dil kullanıyorlardı.Bunlar;Sümerce,Akadça(uluslar arası dil idi),Hititçe diye adlandırılan Bugün Kanezce,Eski Hintce,Harice(Hurrice),ProtoHattice,Luvice,Balayca’dır.

    CAUTION: Informations and photoes can't be used for publishing except giving link with permission / UYARI: Bilgiler  ve fotograflar izinli link verme disinda yayinlanamaz - Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]

                                                                                                     Yazan:   Ahmet BAYKAL

 

         NOT: Hititler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu anda Hattuşa'da kazı yapan Alman arkeologların sayfasına ( www.hattuscha.de ) gidebilirsiniz

 

 

HOTEL BAYKAL - Restaurant & (Hattusas Pension) - www.hotelbaykal.com  - Reservation: hotelbaykal@hotmail.com

 Webmaster : Ahmet BAYKAL - [ cornerahmet@hotmail.com ]            [ BAYKAL Turizm Tic. Since 1989 ]              Last update: Pazar, 18 Nisan 2021 12:44